Vilka är era kritiska risker?

Vi hjälper er att identifiera, analysera och reducera de mest kritiska riskerna.

Vi förknippar ofta risker med att en olycka inträffar, att en produkt skadar en användare eller andra negativa effekter av produkter och tjänster. Men det finns även andra risker, både inom och utanför företaget, som kan påverka verksamheten negativt. Det kan gälla områden som den interna kulturen, medarbetarnas kompetens, processer, teknik, organisation, ledning och styrning. Det finns även externa risker som kan påverka organisationen. Exempel på sådana är konkurrenter, marknad, intressenter, ny teknik, kritiska beroenden och regulatoriska krav.

Riskhantering och riskanalys
Genom en bred och strukturerad riskanalys kartlägger vi potentiella risker, deras orsaker, möjliga konsekvenser och vilken ekonomisk effekt de kan få. Vi värderar också om riskerna kan påverka förtroendet för organisationen och varumärket. På så sätt får vi fram organisationens mest kritiska risker. För de kritiska riskerna tar vi sedan fram konkreta handlingsplaner.

Riskhantering handlar om att våga prioritera
Vår erfarenhet är att många organisationer har identifierat sina risker men långt ifrån alla har sedan arbetat vidare för att identifiera de kritiska riskerna och gjort konkreta åtgärdsplaner för hur dessa ska reduceras. Det gäller att kunna prioritera för att få effekt i det strategiska riskarbetet. Vi hjälper er att identifiera, analysera, värdera och prioritera.

Risk och sårbarhetsanalys
Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter är skyldiga att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet med arbetet är att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser.

Risk- och sårbarhetsanalysen ger viktig kunskap om hur vi kan förebygga, förbereda oss inför och hantera kriser. Syftet med analysen är att:

  • ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga
  • ge underlag för information om samhällets risker till allmänheten och anställda
  • ge underlag för samhällsplanering samt
  • bidra till en riskbild för hela samhället.

Vi har erfarenhet av att hjälpa myndigheter att genomföra sin risk- och sårbarhetsanalys.